Điều khoản và điều kiện

Điều khoản sử dụng

1. Bạn chấp nhận

A. Bằng việc sử dụng hoặc vào trang Top1clip hoặc bất kỳ các sản phẩm, phần mềm, nguồn cấp dữ liệu, và các dịch vụ nào của Top1clip được cung cấp cho bạn trên, từ, hoặc thông qua trang Top1clip.com (gọi chung là "Dịch Vụ"), bạn thể hiện bạn đồng ý với (1) các điều khoản và điều kiện này được bổ sung cho các "Điều Khoản Dịch Vụ", (2) Quy chế hoạt động của Top1clip, được tìm thấy tại http://Top1clip.com/dieu-khoang-va-dieu-kien và được đưa vào đây bằng dẫn chiếu. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản, Quy chế hoạt động của Ivideo thì vui lòng không sử dụng Dịch Vụ.

B. Mặc dù chúng tôi có thể tìm cách thông báo cho bạn khi có những thay đổi lớn trong các Điều Khoản Dịch Vụ này, nhưng bạn cần phải xem lại định kỳ bản cập nhật gần nhất tại http://top1clip.com/, Top1clip có thể, theo quyền quyết định của riêng mình, thay đổi hoặc điều chỉnh các Điều Khoản Dịch Vụ và các chính sách vào bất kỳ thời điểm nào, và bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thay đổi hoặc điều chỉnh nêu trên. Không có nội dung nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này được xem là trao bất kỳ các quyền hoặc lợi ích bên thứ ba nào.

C. Đồng ý cho phép Top1clip tự động lấy dữ liệu cá nhân đã đăng ký dịch vụ trên top1clip.com.

2. Các tài khoản Top1clip

A. Để truy cập một số tính năng của Dịch Vụ, bạn sẽ phải tạo ra Tài Khoản Top1clip. Bạn không bao giờ được sử dụng tài khoản của người khác khi không được cho phép. Khi tạo tài khoản của mình, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh. Bạn chỉ chịu trách nhiệm đối với hoạt động diễn ra trên tài khoản của mình, và bạn phải bảo mật mật khẩu tài khoản của mình.

B. Mặc dù Top1clip sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của bạn do việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, nhưng bạn có thể phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của Top1clip hoặc những người khác do việc sử dụng trái phép đó.

3. Bạn sử dụng Nội Dung

Bên cạnh các hạn chế chung nêu trên, những hạn chế và điều kiện sau đây được áp dụng cụ thể với việc bạn sử dụng Nội Dung.

A. Nội Dung trên Dịch Vụ, và các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ và biểu tượng (các "Nhãn") trên Dịch Vụ, thuộc sở hữu của hoặc được cấp quyền sử dụng cho Top1clip, còn phụ thuộc vào quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật.

B. Nội Dung được cung cấp cho bạn theo NGUYÊN TRẠNG. Bạn có thể truy cập Nội Dung để bạn biết và sử dụng cho mục đích cá nhân chỉ theo như đã được dự định thông qua chức năng được cung cấp của Dịch Vụ và theo như được cho phép theo các Điều Khoản Dịch Vụ này. Bạn không được tải xuống bất kỳ Nội Dung nào trừ khi bạn nhìn thấy liên kết “tải xuống” hoặc liên kết tương tự mà Top1clip hiển thị trên Dịch Vụ cho Nội Dung đó. Bạn không được sao, chép, truyền đạt, truyền tải, phát, trình bày, bán, cấp quyền sử dụng, hoặc bằng cách khác khai thác bất kỳ Nội Dung nào cho bất kỳ các mục đích nào khác khi không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Top1clip hoặc các bên cấp quyền sử dụng tương ứng Nội Dung. Top1clip và các bên cấp quyền sử dụng của Top1clip bảo lưu tất cả các quyền không được cấp một cách rõ ràng trong và đối với Dịch Vụ và Nội Dung.